Skip to main content

Διαγνωστικά Εργαλεία

Δείτε παρακάτω τα Διαγνωστικά Εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο Παιδαγωγικό Κέντρο, χωρισμένες στις βασικές Ειδικότητες.
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

  • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

   Αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.  Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει σταθμιστεί στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα για το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

  • MathPro – S Test

   To MathPro-S Test αποτελεί τη σύντομη (short) έκδοση του Mathematical Profile Test (Δοκιμασία Μαθηματικού Προφίλ), του πρώτου πανελλαδικά σταθμισμένου ψηφιακού εργαλείου πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων. Διαβάστε περισσότερα για το MathPro – S Test

  • TEST ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, Α’ΤΕΣΤ

   Είναι ένα απλό, εύχρηστο και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και απαντά αντικειμενικά στο ερώτημα: «Είναι έτοιμα να ξεκινήσουν το σχολείο;»
   Το Α’ ΤΕΣΤ ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, δηλαδή τις πρακτικές και λεκτικές ικανότητες του παιδιού που είναι αναγκαίες για μια επιτυχή φοίτηση στο σχολείο. Αναλυτικότερα εξετάζει τις ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, κρίσεως, πρώιμης αφαιρετικής/μαθηματικής σκέψης και γενικών γνώσεων. Επιπλέον, ελέγχονται και δύο ακόμη παράγοντες η Υπερκινητικότητα / Συγκέντρωση Προσοχής και η Συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού. Tο συγκεκριμένο τεστ δε μετράει τη νοημοσύνη και δεν καταλήγει σε κάποια διάγνωση.
   Τα τεστ σχολικής ετοιμότητας είναι πολύ διαδεδομένα σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Το Α’ ΤΕΣΤ είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Σταθμίστηκε σε ελληνικό πληθυσμό, σε δείγμα 2.000 παιδιών (5-6 χρόνων) που παρακολουθούσαν 50 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Αθήνας. Η βαθμολόγησή του γίνεται αυτόματα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σε σημαντικό βαθμό το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή. Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α’ΤΕΣΤ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στον τρόπο χορήγησής του.
   Αν το παιδί περάσει το Α’ ΤΕΣΤ, σημαίνει ότι έχει αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες για να φοιτήσει με επιτυχία στο σχολείο. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος λεπτομερής αναπτυξιακός έλεγχος, που θα φωτίσει τις ελλειμματικές περιοχές και θα διευκρινίσει τις δυσκολίες του κάθε παιδιού. Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει ήπιες δυσκολίες σε κάποιους τομείς (οριακές ικανότητες), τότε δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στους γονείς για την έγκαιρη αποκατάστασή τους πριν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο. 

  • TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, Ε. ΤΑΦΑ

   Το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας από την Ε. Τάφα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική τους επίδοση.
   Το τεστ αφορά παιδιά ηλικίας 6 ετών και 9 μηνών έως 10 ετών και 1 μηνός.
   Στόχοι του τεστ είναι η αντικειμενική μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών των παραπάνω ηλικιών, ο εντοπισμός των παιδιών με προβλήματα ανάγνωσης και η σύγκριση του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας μεταξύ των παιδιών της ίδιας τάξης ή μεταξύ των παιδιών δύο ή περισσοτέρων σχολείων.

  • TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, Α. ΤΡΙΓΚΑ

   Το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας από την Α. Τρίγκα παρέχει μια αξιόπιστη εκτίμηση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών της Δ’ τάξης του Δημοτικού έως και της Α’ τάξης του Γυμνασίου.
   Σκοπός του τεστ είναι:
   • η μέτρηση της αναγνωστικής ικανότητας των παιδιών ηλικίας από 8 ετών και 9 μηνών έως 12 ετών και 11 μηνών
   • η σύγκριση του επιπέδου της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών της ίδιας τάξης, του ίδιου σχολείου ή όλης της Ελλάδας και να τους κατατάξουν σε μια σειρά ανάλογα με την επίδοσή τους
   • ο εντοπισμός μαθητών με αναγνωστικές δυσκολίες, ώστε αυτοί να βοηθηθούν με ειδικά εξατομικευμένα υποστηρικτικά προγράμματα
   • ο καθορισμός δεικτών μέτρησης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών σε εθνικό επίπεδο.
   Πρόκειται για ένα σταθμισμένο, στην Ελλάδα, ομαδικό τεστ, που χρησιμοποιείται και ατομικά. Περιλαμβάνει δύο παράλληλους ισοδύναμους τύπους τεστ (Τεστ Α και Τεστ Β), οι οποίοι κατασκευάστηκαν παράλληλα σε περίπτωση ομαδικής χρήσης.
   Το τεστ δε μετράει την αναγνωστική ικανότητα σε σχέση με την ταχύτητα ανάγνωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος συμπλήρωσης του τεστ. Σύμφωνα με δοκιμαστικές έρευνεςπου έγιναν, χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να συμπληρωθεί.

  • ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

   Ένα λογισμικό για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Περιλαμβάνει ασκήσεις, σαν παιχνίδια, που εκτελούνται από τους μαθητές στον υπολογιστή χωρίς επίβλεψη και παρέχει ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε μαθητή.
   Σκοπός του ΛΑΜΔΑ είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο λόγο (γραπτό και προφορικό). «Αυτοματοποιημένη» σημαίνει ότι η διαδικασία δεν απαιτεί από το προσωπικό που αξιοποιεί το λογισμικό καμία παρέμβαση, ούτε προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση ή κατάρτιση, διότι το λογισμικό ελέγχεται πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο για τη χορήγηση των δοκιμασιών (ασκήσεων) στους μαθητές όσο και για την έκδοση των αποτελεσμάτων. «Ανίχνευση» σημαίνει ότι δεν γίνεται πλήρης κλινική εκτίμηση ή διάγνωση, παρά μόνο μια αδρή σκιαγράφηση των τομέων ιδιαίτερης αδυναμίας των μαθητών, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν όσα παιδιά πιθανώς χρειάζονται πληρέστερη αξιολόγηση και ενδεχομένως ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη.
   Το ΛΑΜΔΑ είναι πολύ απλό στην εγκατάσταση και τη χρήση, και παρέχει χρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε μία σχολική ώρα. Μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στο σχολείο, στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) καθώς και σε άλλους φορείς αρμόδιους για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών.
   Πεδία που εξετάζονται:
   Ταχύτητα και ακρίβεια αναγνώρισης εικόνων και λέξεων
   Ιστορική και γραμματική ορθογραφία
   Προφορική και γραπτή κατανόηση
   Μορφοσύνταξη: συμπλήρωση προτάσεων, αναλογίες
   Λεξιλόγιο: επιλογή εικόνας, ορισμοί (+)
   Εύρος προσοχής (μνήμη γραμμάτων)
   Μη λεκτική νοημοσύνη: αλληλουχίες (*), μήτρες
   Μουσικές δεξιότητες: αναπαραγωγή ρυθμού (*)

   (*) μόνο για παιδιά Β’-Δ’ Δημοτικού
   (+) μόνο για παιδιά Ε’ Δημοτικού-Β’ Γυμνασίου

  • ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-IV (σύμφωνα με το Conner’s Adult ADHD Rating Scale)

   H Κλίμακα Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας – ΔΕΠ/Υ-IV, αποτελείται από δύο κλίμακες προκειμένου να εντοπίσει, να καταμετρήσει και ν’ αξιολογήσει τη πιθανή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, την υπερκινητικότητα και τη παρορμητικότητα, σύμφωνα με το DSM-IV.
   Αποτελεί έγκαιρο και έγκυρο αξιολογητικό μέσο και βοηθά σημαντικά στη μέτρηση της σοβαρότητας της διαταραχής και στην εμφάνιση ή όχι παρορμητικότητας ή / και υπερκινητικότητας. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τα παιδιά που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να τα παραπέμψουν στις κατάλληλες σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες, ή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, για την κλινική αξιολόγηση και διάγνωση από τη διεπιστημονική ομάδα.

  • RAVEN IQ TEST

   Το Raven’s CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών.
   Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες (Colored Progressive Matrices) και για πρώτη φορά από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales).
   Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας.
   Η διαδικασία στάθμισης των δύο κλιμάκων του Raven, CPM και CVS βασίστηκε στην πιο σύγχρονη (έγχρωμη) Βρετανική έκδοση (Raven, 2004) κατόπιν προσαρμογής κι εκτεταμένης πιλοτικής μελέτης σε ελληνικό πληθυσμό. Η μελέτη στάθμισης που ακολούθησε για τη δημιουργία νορμών στα ελληνικά, πραγματοποιήθηκε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, κάτω από την επιστημονική ευθύνη του κ. Γεωργίου Δ. Σιδερίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
   Το δείγμα συμπεριέλαβε 1001 παιδιά από τα δύο φύλα προερχόμενα από 13 γεωγραφικά διαμερίσματα και από 8 διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων.

 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

   Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των αρθρωτικών και φωνολογικών δυσκολιών. Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής του φωνητικού ρεπερτορίου του παιδιού και αξιολογεί αν είναι αντίστοιχο με την ηλικία του.

  • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

   Πρόκειται για ένα εργαλείο που αξιολογεί τις λεξιλογικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 4-8 ετών.

  • ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

   Σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: Της μορφοσύνταξης- εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και της χρήσης της γλώσσας που κάνει το παιδί προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4-7 ετών.

  • ΜΕΤΑΦΩΝ

   Εξετάζει τη φωνολογική ενημερότητα και τις μετά-φωνολογικές δεξιότητες παιδιών ηλικίας 3,10-6,6 ετών.

  • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

   Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Ακολουθεί την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού και είναι χωρισμένη σε ενότητες.

  • TOPL-2

   Εξετάζει τη χρήση και την κατανόηση της πραγματολογίας (κοινωνική χρήση της γλώσσας) και χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 6-18 ετών.

  • BOEHM TEST OF BASIC CONCEPTS

   Πρόκειται για ένα τεστ που εξετάζει τις βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί. Περιλαμβάνει χωροχρονικές, ποσοτικές και άλλες έννοιες.

  • DERBYSHIRE LANGUAGE SCHEME (DLS)

   Αξιολογεί το επίπεδο γλωσσικής κατανόησης και έκφρασης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

  • PRESCHOOL LANGUAGE SCALE (PLS)

   Αξιολογεί τις αντιληπτικές και εκφραστικές γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών.

 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Η εργοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει δομημένες και μη δομημένες κλινικές παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν στην παρατήρηση των κινητικών, αισθητηριακών και αντιληπτικών δεξιοτήτων καθώς και της κοινωνικής / συναισθηματικής συμπεριφοράς του παιδιού ενώ, πληροφορίες λαμβάνουμε και από το ιστορικό του παιδιού που συμπληρώνουν οι γονείς.

  Επιπλέον, η εργοθεραπευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει την δοκιμασία Ayres Clinical Observations η οποία είναι μία μη σταθμισμένη εξέταση που αποτελείται από μία σειρά κινητικών δοκιμασιών για την ανίχνευση δυσκολιών στην επεξεργασία των αιθουσαίων και ιδιοδεκτικών πληροφοριών.

  Επίσης, κατά την αξιολόγηση χορηγούνται τα παρακάτω σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία:

  • Η σταθμισμένη δοκιμασία Visual – Motor Integration Test (V.M.I.) αξιολογεί τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό μέσω αντιγραφής γεωμετρικών σχεδίων σε παιδιά ηλικίας 2 ετών έως και ενήλικες.

  • Η σταθμισμένη δοκιμασία Developmental Test of Visual Perception (DTVP-2) αξιολογεί την οπτική αντίληψη,  την γραφοκινητική δεξιότητα και την μικτή οπτικογραφοκινητική ολοκλήρωση, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της γραφής και ανάγνωσης. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών.

  • Η σταθμισμένη δοκιμασία Sensory Profile και Sensory Profile Infant – Toddler περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων σχετικά με την αισθητηριακή ρύθμιση και επεξεργασία. Μελετά την ικανότητα του παιδιού να αντιδρά κατάλληλα στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης προσοχής και την κατάλληλη απόδοση του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χορηγείται προς συμπλήρωση σε γονείς ή φροντιστές παιδιών ηλικίας 0 έως 10 ετών και ερμηνεύεται από θεραπευτές εκπαιδευμένους στην μέθοδο της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.
 • ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  • WISC-V

   Το WISC-V (Weschler Intelligence Scale for Children) αντιπροσωπεύει την καλύτερη και νεότερη έκδοση νοητικού και ψυχομετρικού ελέγχου, από όλες τις προηγούμενες εκδόσεις (ΙΙΙ & ΙV). Είναι το πιο έγκυρο τεστ νοητικού δυναμικού, το οποίο χορηγείται σε παιδιά από 6 έως 16 ετών, από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους. Το αντικείμενο του συγκεκριμένου τεστ είναι να κατανοήσει κανείς τόσο τα ταλέντα και τις γνωστικές ικανότητες ενός παιδιού όσο και τις αδυναμίες του.
   Η νέα και βελτιωμένη έκδοση WISC-V είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο αξιολόγησης των γνωστικών λειτουργιών ενός παιδιού, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα από τους δημόσιους φορείς διάγνωσης και αξιολόγησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ερμηνευτική δυνατότητα και είναι πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τα παιδιά. Διαβάστε περισσότερα για το WISC

  • WISC-III

   Το WISC-III αποτελεί την πιο αξιόπιστη και έγκυρη νοητική δοκιμασία για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Ενδελεχέστερα, το WISC-III συνίσταται από τρείς κλίμακες. Τη λεκτική, που διερευνά τη λειτουργία της ακουστικο-λεκτικής διόδου επικοινωνίας του παιδιού, την πρακτική, που σκιαγραφεί την οπτικο-κινητική του λειτουργία και, τη γενική, η οποία προκύπτει από τις δύο προηγούμενες και μετρά το γενικό νοητικό δυναμικό του εν λόγω μαθητή. Η λεκτική και πρακτική κλίμακα αποτελούνται από 13 επιμέρους υπο-κλίμακες.
   Όπως προαναφέρθηκε, ο κάθε δείκτης, όπως και η κάθε υπο-κλίμακα μας προσφέρει πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς της γνωστικής λειτουργίας του ατόμου και διεξοδικότερα, για τους κάτωθι αναφερόμενους: λογική αφαιρετική σκέψη, ευχέρεια λόγου, πλούτος λεξιλογίου, εύρος γενικών γνώσεων, ικανότητα κατηγοριοποίησης, ικανότητα λογικής διάταξης μέσα στο χωρο-χρόνο, γραφο-κινητική ικανότητα, βραχυπρόθεσμη ακουστική μνήμη, τέλεση μαθηματικών πράξεων, οπτικο-κινητικός συντονισμός, δυνατότητα για αναγνώριση και καλή διαχείριση των οικείων καταστάσεων, ικανότητα συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής, γνώση και κατανόηση καθημερινών θεμάτων, ικανότητα σχεδιασμού και επίγνωσης των επιπτώσεων διαφόρων καταστάσεων, ικανότητα αντίληψης και διάκρισης των σημαντικών από τις ασήμαντες λεπτομέρειες.
   Ταυτόχρονα όμως, η δοκιμασία WISC-III προσφέρει στον ψυχολόγο πληροφορίες για στοιχεία της προσωπικότητας του εξεταζόμενου που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοσή του. Διαβάστε περισσότερα για το WISC

  • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

   Το Αθηνά Τέστ, είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται σε μαθητές ηλικίας 5 έως 9 ετών (που φοιτούν δηλαδή στο νήπιο έως την Δ΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου). Αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχο-γλωσσικών ικανοτήτων με τη βοήθεια των 15 υπο-κλιμάκων από τις οποίες αποτελείται. Οι τελευταίες διερευνούν το μαθησιακό επίπεδο και τον ρυθμό ανάπτυξης του μαθητή στους παρακάτω τομείς: νοητική ικανότητα, γραφο- φωνολογική ενημερότητα, ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, μνήμη ακολουθιών, σύνθεση και διάκριση φθόγγων και νευρο-ψυχολογική ωριμότητα (που ειδικότερα αφορά τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, τον προσανατολισμό σώματος και την πλευρίωση). Η αξιοποίηση των ευρημάτων του βοηθά, όπου κρίνεται σκόπιμο, στη διαμόρφωση του καταλληλότερου προγράμματος διδακτικής και θεραπευτικής παρέμβασης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των ελλειμματικών περιοχών της ανάπτυξης του παιδιού. Διαβάστε περισσότερα για το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ

  • BENDER-GESTALT

   Το Bender-Gestalt συνιστά μία οπτικο-κινητική δοκιμασία για άτομα ηλικίας 4 ετών και άνω, η οποία χρησιμοποιείται ως πρωταρχικό διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας βλάβης του Νευρικού Συστήματος (διάγνωση νευρολογικών ελλειμμάτων, εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή και δυσκολιών συναισθηματικής φύσης). Αποτελείται από 9 απλά γεωμετρικά σχέδια και από τον εξεταζόμενο ζητείται η αναπαραγωγή τους. Από τον ψυχολόγο εξετάζεται η συνολική ποιότητα και οργάνωση των σχεδίων αλλά και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους που μπορεί να παραποιούνται ή να λείπουν. Το δημιούργημα του εξεταζόμενου συγκρίνεται με πρότυπα δειγμάτων της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας. Τυχόν αποτυχία και αυξημένα για τη χρονολογική ηλικία λάθη αναδεικνύουν διαταραχή στην αντιληπτική οργάνωση και στην οπτικο-κινητική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, μπορεί να διαφανούν: έλλειψη κινήτρου, κόπωση, συναισθηματικά προβλήματα, ανεπαρκής εκπαίδευση, τα οποία δεν είναι πάντα ενδείξεις οργανικής βλάβης.

  • C.A.T.

   Το C.A.T. είναι μία προβολική μέθοδος διερεύνησης της προσωπικότητας και της συναισθηματικής λειτουργίας των παιδιών ηλικίας 3-10 ετών. Παρουσιάζονται 10 κάρτες που απεικονίζουν φιγούρες ανθρωπόμορφων ζώων και το παιδί καλείται να αφηγηθεί μία μικρή ιστορία για καθεμία από αυτές. Ως διαγνωστικό μέσο αποκαλύπτει στοιχεία του εξεταζόμενου γύρω από: την αυτοπεποίθησή του, τους χαρακτηριστικούς τρόπους λειτουργίας -συμπεριφοράς του, τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τους γονείς, τα αδέλφια, τους συνομηλίκους και με το περιβάλλον εν γένει, τους ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας που τείνει να χρησιμοποιεί σε συνθήκες που του προκαλούν αγωνία/ανησυχία, τη δομή της προσωπικότητάς του και, εν κατακλείδι, για τη διαχείριση της επιθετικότητας, της μοναξιάς κ.ά.

  • Τ.Α.Τ.

   Το Τ.Α.Τ. είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, όμοιο με το C.A.T, που απευθύνεται σε ενήλικες και σε παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών. Περιέχονται 30 εικόνες, εκ των οποίων, συνηθέστερα, παρουσιάζονται οι 10 από αυτές. Η επιλογή των καρτών από τον ψυχολόγο γίνεται με γνώμονα την ηλικία, το φύλο και το αίτημα προσέλευσης του εξεταζόμενου. Εν συνεχεία, ζητείται από τον εξεταζόμενο να φτιάξει μία ιστορία για να ερμηνεύσει μία ασαφή κατάσταση. Πιστεύεται ότι η εξιστόρηση και ο τρόπος με τον οποίο ο εξεταζόμενος «δομεί» τις απαντήσεις του, μας δίνει πληροφορίες για την προσωπικότητά του, τις σχέσεις του με τους άλλους, αλλά και για την αντίληψή του, τις ανάγκες του, τα συναισθήματα του, το πώς βλέπει τον εαυτό του και τους μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιεί.

  • ΣΧΕΔΙΟ

   Το Σχέδιο χρησιμοποιείται αφενός ως μέσο απεικόνισης των αναγκών, επιθυμιών, προσδοκιών, φόβων, απογοητεύσεων, ενδιαφερόντων και κοινωνικών σχέσεων του σχεδιαστή, αλλά και ως μέσο εξωτερίκευσης-σκιαγράφησης των εντυπώσεών του από τις επιθυμίες, ανάγκες και ενδιαφέροντα των άλλων. Για την αξιολόγησή του λαμβάνεται υπόψιν πληθώρα παραγόντων σε συνάρτηση πάντοτε με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού – ενήλικα και οι διαγνωστικές ερμηνείες-υποθέσεις γίνονται με μεγάλη φειδώ και προσοχή και σε συμφωνία πάντα με επιστημονικά τεκμηριωμένες επεξηγήσεις. Μπορούν να διαφανούν υγιή και λειτουργικά στοιχεία του εξεταζόμενου, όπως η φαντασία, το χιούμορ και η δημιουργική ικανότητα ή/ και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά που αναχαιτίζουν την υγιή και αποτελεσματική δράση του εξεταζόμενου στην καθημερινότητά του.

  • ΜΜΡΙ

   Το ΜΜΡΙ είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο και αξιόπιστο ερωτηματολόγιο προσωπικότητας. Πρόκειται για μία αυτό-συμπληρούμενη δοκιμασία, η οποία συνιστά ένα ποσοτικό μέσο μέτρησης και ανάλυσης της προσωπικότητας. Αποτελείται από 4 κλίμακες αξιοπιστίας και 10 κλινικές κλίμακες, βάσει των οποίων εξάγονται: α) οι τάσεις της προσωπικότητας σε σχέση με τη συναισθηματική λειτουργία, τη συμπεριφορά, την προσαρμογή, τις άμυνες και το Σθένος του Εγώ ή β) η τυχόν ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκτίμησης για την αλλαγή και πρόοδο του ασθενή στη θεραπεία.

  • RORSCHACH

   Το Rorschach είναι μία προβολική δοκιμασία, η οποία αποτελείται από 10 κάρτες με μελανο-κηλίδες που αναπαριστούν ακαθόριστα-ασαφή σχέδια. Χορηγείται σε άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών. Από τον εξεταζόμενο ζητείται να αναφέρει ένα ή περισσότερα πράγματα που του θυμίζουν το κάθε σχέδιο ή μέρη των σχεδίων. Συνιστά μέσο διερεύνησης της αντίληψης, του νοητικού δυναμικού, της δημιουργικότητας, της συναισθηματικής λειτουργίας αλλά και του ασυνειδήτου. Η ερμηνεία του έγκειται σε θέματα: α) αξιολόγησης της δομής της προσωπικότητας, β) διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο το άτομο τείνει να σχετίζεται με τους άλλους και το εξωτερικό περιβάλλον γενικότερα, γ) διαχείρισης θεμάτων όπως: η σεξουαλικότητα, η επιθετικότητα, ο αποχωρισμός, η σχέση με φιγούρες εξουσίας, η εικόνα εαυτού κ.ά. και δ) ανάδειξης των κυριότερων αμυντικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται από τον εξεταζόμενο σε καταστάσεις που είναι άγνωστες και αυξάνουν την ένταση και το φόβο.
 • TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

  • ΑΡΙΣΤΟΝ Test Επαγγελματικού Προσανατολισμού

   Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό, έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.Διαβάστε περισσότερα για το ΑΡΙΣΤΟΝ Test